Leveringsvoorwaarden

LEVERINGVOORWAARDEN HET TEKSTBUREAU

ALGEMEEN
Artikel 1

Onderstaande standaardleveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die een opdrachtgever met Het tekstbureau sluit. In een af te sluiten overeenkomst kunnen bepalingen gewijzigd of aangevuld worden. Het tekstbureau die de overeenkomst aangaat, wordt verder genoemd de leverancier. Degene die met Het tekstbureau de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de afnemer. Alle bepalingen zijn tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

KWALITEIT
Artikel 2

De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn.

GEHEIMHOUDING
Artikel 3

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING
Artikel 4

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per elektronische post of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden, de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert.

CORRECTIERONDES
Artikel 5

Indien de levering een tekst bevat, zijn correctierondes in de overeengekomen prijs inbegrepen.

Artikel 6
Indien de levering een tekst bevat en na levering de reactie van de afnemer uitblijft, behoudt de leverancier zich het recht om te factureren. Hierna is het voor de afnemer alsnog mogelijk om aanspraak te maken op een correctieronde.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Artikel 7

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het
afgesproken tarief betaald moeten worden.

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN
Artikel 8

Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. De in de offerte genoemde deadline kan alleen worden nagekomen indien de afnemer tijdig laat weten akkoord te gaan met de offerte. Oftewel, de leverancier dient wel een redelijke termijn krijgen de teksten te schrijven, dit alles in overleg met opdrachtgever.

Artikel 9
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW.

Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag de opdrachtgever de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren. De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

Artikel 10
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor dertig dagen, tenzij anders vermeldt in de offerte.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT
Artikel 11

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

Artikel 12
Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

VRIJWARING
Artikel 13

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere
niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt. De afnemer dient alle teksten te checken voor publicatie en is dus eindverantwoordelijk.

AUTEURSRECHTEN
Artikel 14

De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 15
Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium, tenzij anders overeengekomen. Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde
honorarium.

Artikel 16
Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de door de NVJ geadviseerde tarieven voor freelance journalisten. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder
toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 17
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot
dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 18
De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of
rectificatie.

BETALING
Artikel 19

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 20
De betalingstermijn is 21 dagen na facturatie. Indien de leverancier wenst te factureren dient de betaling binnen 21 dagen na factuurdatum te gebeuren. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling
verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 21
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer.

GESCHILLEN
Artikel 22

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.