Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden trainingen Het tekstbureau

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van Het tekstbureau en op alle met Het tekstbureau gesloten overeenkomsten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.
3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.
4. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Het tekstbureau is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het tekstbureau in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
5. Het tekstbureau heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
6. Het tekstbureau is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de
opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de
onderhavige algemene voorwaarden.
7. Een inschrijving voor een training van Het tekstbureau impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 2 – Open training
1. Onder een open training wordt verstaan een training met deelname door
deelnemers van verschillende bedrijven en/of organisaties.
2. Inschrijving voor een door Het tekstbureau te verzorgen open training kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding, door aanmelding per email of door aanmelding via de website.
3. Het tekstbureau bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
4. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 3 – In company-training
1. Onder een in company-training wordt verstaan een training met deelname door deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
2. Ter zake een in company-training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Het tekstbureau.
3. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een in company-training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
4. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Het tekstbureau is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 4 – Prijzen
1. Bij inschrijving voor een open training gelden de prijzen, zoals deze ten tijde van de inschrijving staan vermeld op de website van Het tekstbureau.
2. Bij aanmelding voor een open training middels een aanmeldformulier op basis van een mailing, gelden de prijzen als vermeld in de mailing.
3. De prijs voor een in company-training die is vermeld in de offerte is slechts bindend voor Het tekstbureau gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
4. In de prijzen zijn de kosten voor het lesmateriaal en catering inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. De voor een training vermelde prijs is excl. BTW, tenzij anders vermeld.
6. Prijzen kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 5 – Betaling
1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 2 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3 zendt Het tekstbureau een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Het tekstbureau aangewezen bank- of girorekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere
ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Het tekstbureau voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten, die worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling door Het tekstbureau is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6 – Verplaatsing data in company-training door opdrachtgever
Een trainingdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken en langer dan één week voor de afgesproken datum, wordt 50% van het traininggeld in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen één week voor de afgesproken datum is het volledige traininggeld voor de afgesproken datum verschuldigd.

Artikel 7 – Annulering open training door opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor de geplande eerste trainingdag.
2. Bij annulering tot vier weken voor de eerste trainingdag wordt € 50,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor de eerste trainingdag wordt 50% van het verschuldigde traininggeld als annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor de eerste trainingdag is het volledige traininggeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de trainingovereenkomst na aanvang van de training is niet mogelijk.

Artikel 8 – Verhindering van de cursist
1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de trainingdag wordt aangemeld bij Het tekstbureau. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op een andere datum. Bij overboeking worden administratiekosten van €50,- excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de trainingdag bedragen deze kosten 25% van het traininggeld voor die dag.

Artikel 9 – Annulering door Het tekstbureau
1. Het tekstbureau behoudt zich het recht voor een training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor een trainingdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Het tekstbureau zal het door de opdrachtgever betaalde traininggeld restitueren. Indien mogelijk biedt Het tekstbureau de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt, wordt het traininggeld niet gerestitueerd.
2. Het tekstbureau is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de trainingovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 10- Aansprakelijkheid
1. Het tekstbureau is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Het tekstbureau of de annulering van de trainingovereenkomst door Het tekstbureau, tenzij aan Het tekstbureau opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Het tekstbureau op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel
aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het
factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte trainingmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De
rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het
trainingmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Het tekstbureau voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het tekstbureau is de
opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12 – Klachten
1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de
trainingovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve
procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 5 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directie van Het tekstbureau. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Klachten aangaande de factuur dienen binnen 5 dagen na factuurdatum op
dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de
afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten met Het tekstbureau is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Breda.